ตัวเลือกสินค้า
รูปเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ROราคาจำนวนราคารวม
กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน 144,0000.00
กำลังการผลิต 6,000 ลิตร/วัน 165,0000.00

  โรงผลิตน้ำดื่มอุตสาหกรรมระบบ RO ในชุมชนหมู่บ้าน